รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

นายสมพร โสมะบถ
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

วัน เดือน ปีเกิด
ประวัติการศึกษาอบรม

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน
สถานที่ทำงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2558 9800
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมของกรรมการ

 

แชร์