ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของ กทพ. ตามมาตรฐาน ISO 14045