ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กทพ.

กทพ. อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ว่าจ้างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาและกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยมีระยะเวลา ๒๔ เดือน และมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑) MTEC ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ กทพ. เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

– การอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

– การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ Life Cycle Assessment (LCA) เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม

– การดำเนินงานเพื่อเก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

๒) MTEC ได้ทำการสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับให้บริการทางพิเศษ ได้แก่ ฝ่ายบำรุงรักษา
ฝ่ายควบคุมการจราจร และฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง ระหว่างวันที่ ๘ ตุลาคม – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อศึกษากิจกรรมการซ่อมบำรุง กิจกรรมการจัดการจราจรและกู้ภัย และกิจกรรมการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของ กทพ.

รูปการสำรวจพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ.

๓) MTEC ร่วมกับ กวล. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของ กทพ. ได้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

– การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ.”

– การทบทวนองค์กรและคัดเลือกตัวชี้วัดเบื้องต้นเพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ.

– การดำเนินงานเพื่อเก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

– แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการสำหรับการคำนวณและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

รูปการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

๔) MTEC ประชุมหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูล (Template) สำหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม และ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ฝ่ายบำรุงรักษา ฝ่ายควบคุมการจราจร และฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

รูปการประชุมหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูล (Template) สำหรับประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

๕) กทพ. ร่วมกับ MTEC จัดทำรายงานผลการศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กทพ. แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการ กทพ. ได้มีมติเห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว ซึ่ง MTEC ได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจตามแนวทางที่คณะกรรมการ กทพ. ให้ความเห็นชอบและได้จัดการอบรมเพื่อนำเสนอแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. ระยะที่ ๑ แก่ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ และวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

รูปการอบรมเพื่อนำเสนอแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
และผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. ระยะที่ ๑

 

๖) กทพ. ร่วมกับ MTEC ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๑๕๖๓ ณ ศูนย์สาธิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลและขยะ วว. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง และโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เพื่อศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่เป็นตัวอย่างและมีการดำเนินงานที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของ กทพ. ได้ พร้อมทั้งระดมสมองเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นสำหรับจัดทำร่างมาตรการหรือแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. ระยะที่ ๒

รูปการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

 

๗) กทพ. ร่วมกับ MTEC ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และร่วมหารือเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

รูปการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

 

๘) กทพ. ร่วมกับ MTEC ได้ดำเนินการศึกษาและเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรและวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางพิเศษตามขอบเขตที่กำหนด และได้ทำการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. ระยะที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

๙) กทพ. ร่วมกับ MTEC ได้จัดการอบรมเพื่อนำเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. ระยะที่ ๒ และแผนงานหรือแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

รูปการอบรมเพื่อนำเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. ระยะที่ ๒

และแผนงานหรือแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ.

 

๑๐) กทพ. ได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ระยะที่ ๓ ตามแนวทางที่ สคร. กำหนด โดยได้ทำการทบทวนและจัดทำแผนงานในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กทพ. เรียบร้อยแล้ว

แชร์