ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กทพ.

การดำเนินงานปีงบประมาณ 2563
1) MTEC ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ กทพ. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
– การอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
– การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ Life Cycle Assessment (LCA) เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม
– การดำเนินงานเพื่อเก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
2) MTEC ได้ทำการสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับให้บริการทางพิเศษ ได้แก่ ฝ่ายบำรุงรักษา ฝ่ายควบคุมการจราจร และฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2562 เพื่อศึกษากิจกรรมการซ่อมบำรุง กิจกรรมการจัดการจราจรและกู้ภัย และกิจกรรมการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของ กทพ.

3) MTEC ร่วมกับ กวล. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2563 ณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของ กทพ. ได้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. โดยมีรายละเอียดดังนี้
– การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ.”
– การทบทวนองค์กรและคัดเลือกตัวชี้วัดเบื้องต้นเพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ.
– การดำเนินงานเพื่อเก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
– แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการสำหรับการคำนวณและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

  4) MTEC ประชุมหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูล (Template) สำหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม และ 2 เมษายน 2563 ประกอบด้วย ฝ่ายบำรุงรักษา ฝ่ายควบคุมการจราจร และฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง
5) กทพ. ร่วมกับ MTEC จัดทำรายงานผลการศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. เสนอคณะกรรมการ กทพ. ให้เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ซึ่ง MTEC ได้จัดการอบรมเพื่อนำเสนอแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. ระยะที่ 1 แก่ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 และวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

ข้อมูล โดย ฝ่ายนโยบายและแผน