ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กทพ.

การดำเนินงานปีงบประมาณ 2564
1) กทพ. ร่วมกับ MTEC ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์สาธิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลและขยะ วว. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง และโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เพื่อศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่เป็นตัวอย่างและมีการดำเนินงานที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของ กทพ. ได้ พร้อมทั้งระดมสมองเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นสำหรับจัดทำร่างมาตรการหรือแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. ระยะที่ 2

2) กทพ. ร่วมกับ MTEC ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และร่วมหารือเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 2 เมษายน 2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564 และวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

3) กทพ. ร่วมกับ MTEC ได้ดำเนินการศึกษาและเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรและวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางพิเศษตามขอบเขตที่กำหนด และได้ทำการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. ระยะที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

<< คลิกดูเอกสาร >>

4) กทพ. ร่วมกับ MTEC ได้จัดการอบรมเพื่อนำเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. ระยะที่ 2 และแผนงานหรือแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————