ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กทพ.

การดำเนินงานปีงบประมาณ 2565
1) กทพ. ได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ระยะที่ 3 ตำมแนวทางที่ สคร. กำหนด โดยได้ทำการทบทวน และจัดทำแผนงานในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กทพ. เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ว่าขอบเขตการประเมินจะอยู่ในรูปการให้บริการทางพิเศษที่ กทพ. ดำเนินการเองจำนวน 5 สายทาง และค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. คือ ปริมาณจราจรบนทางพิเศษที่ กทพ. บริหารจัดการเองต่อก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กร

<< คลิกดูเอกสาร >>

  2) กทพ. ได้ทำการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2565 และกำหนดแผนงานในการปรับปรุงผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. สรุปได้ว่าค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กทพ. มีค่าเท่ากับ 4.18 คันต่อกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือหมายถึงปริมาณจราจรที่ใช้บริการทางพิเศษ 4.18 คัน จะปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ และได้จัดทำแผนงานในการปรับปรุงผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. ปีงบประมาณ 2566 – 2575 มีจำนวนทั้งสิ้น 23 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานระยะสั้น จำนวน 15 แผนงาน แผนงานระยะกลาง จำนวน 5 แผนงาน และแผนงานระยะยาว จำนวน 3 แผนงาน

<< คลิกดูเอกสาร >>

 

 

<< คลิกดูเอกสาร >>

 

3) กทพ. ได้จัดการอบรมหลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรภายใต้ การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ.” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ กทพ. เกี่ยวกับผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————