ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กทพ.

การดำเนินงานปีงบประมาณ 2566
1) กทพ. ได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ระยะที่ 3 ตำมแนวทางที่ สคร. กำหนด โดยได้ทำการทบทวน และจัดทำแผนงานในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2566 เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ว่าขอบเขตการประเมินจะอยู่ในรูปการณ์ให้บริการทางพิเศษที่ กทพ. ดำเนินการเองจำนวน 5 สายทาง และค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. คือ ปริมาณจราจรบนทางพิเศษที่ กทพ. บริหารจัดการเองต่อก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กร

2) กทพ. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงานด้านการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ กทพ. เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร และได้รับความรู้จากการดูงานหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ณ บริษัท โรงไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566

3) กทพ. ได้ทำการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2566 และกำหนดแผนงานในการปรับปรุงผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. ปีงบประมาณ 2567 – 2576 โดยมีแผนงานจำนวนทั้งสิ้น 25 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานระยะสั้น จำนวน 15 แผนงาน แผนงานระยะกลาง จำนวน 6 แผนงาน และแผนงานระยะยาว จำนวน 4 แผนงาน โดยผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. ปีงบประมาณ 2566 และแผนงานในการปรับปรุงผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. ปีงบประมาณ 2567 – 2576 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทพ. แล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566