ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

รายงานผล Eco-efficiency ของ กทพ. ระยะที่ ๑