ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. ระยะที่ ๒