ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนดตัวชี้วัดร่วมสำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่จะต้องดำเนินการร่วมกัน คือ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-efficiency และได้กำหนดหลักเกณฑ์และคู่มือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) สำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรายละเอียดดังไฟล์แนบ