ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้แจ้งกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีตัวชี้วัดร่วม คือ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-efficiency และได้กำหนดหลักเกณฑ์และคู่มือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) สำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรายละเอียดดังไฟล์แนบ

โดย สคร. ได้จัดทำวีดิทัศน์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ รวมถึงหลักเกณฑ์และคู่มือสำหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ดังนี้

 

 

 

 

แชร์