ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และแผนงานในการปรับปรุงผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๕