CSR ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางฯ และอาคารสำนักงานของ กทพ.

18/04/2022

Infographics ระดับคุณภาพเสียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

18/04/2022

รายงานการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

18/04/2022

Infographics มาตรการเฝ้าระวังฝุ่นละออง

18/04/2022

Infographics ระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมออนไลน์ของ กทพ.

02/12/2020

รายงานโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

17/11/2020

สรุปผลการศึกษาโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปี ๒๕๖๓

17/11/2020

รายงานโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

17/11/2020

รายงานโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

17/11/2020

รายงานโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗