CSR ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางฯ และอาคารสำนักงานของ กทพ.