โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางฯ
และอาคารสำนักงานของ กทพ.