ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ กทพ.

กทพ. ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสามารถเข้าค้นหาข้อมูลได้ที่ http://monitor.exat.co.th