ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

การตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรับรองระบบฯ ครั้งที่ ๑

การตรวจประเมินเพื่อรับการรับรองระบบฯ

สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ได้ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ของทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ และทางพิเศษบูรพาวิถี เมื่อวันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยผลการตรวจประเมินพบข้อบกพร่องย่อย (Minor) จำนวน ๓ ข้อกำหนด และพบข้อสังเกต (Observation) จำนวน ๖ ข้อกำหนด ๑๓ รายการ ทั้งนี้ กทพ. ได้ดำเนินการแก้ไขข้อพกพร่องจนแล้วเสร็จ และ สรร. ได้ให้การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 แก่ กทพ. ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

 

การตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรับรองระบบฯ ครั้งที่ ๑

สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ได้ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ครั้งที่ ๑ (1st Surveillance audit) ISO 14001 : 2015 ของทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ และทางพิเศษบูรพาวิถี เมื่อวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยผลการตรวจประเมินไม่พบข้อบกพร่อง มีเพียงข้อสังเกต (Observation) จำนวน ๕ ข้อกำหนด ๗ รายการ ดังนั้น สรร. จึงยังคงให้การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 แก่ กทพ. ต่อไป