ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกก.สิ่งแวดล้อม (กก.วล.)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการทางพิเศษของ กทพ.

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับเดิม) กำหนดให้โครงการทางพิเศษเป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการก่อสร้างโครงการ โดยโครงการที่ได้ทำการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มีดังนี้

 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เรียบร้อยแล้ว กทพ. มีโครงการทางพิเศษที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๒ โครงการ ประกอบด้วย

๑. ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๓

๒. ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘

๓. ทางพิเศษบูรพาวิถี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗

๔. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙

๕. ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๓

๖. ทางพิเศษศรีรัช ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๖

๗. ทางพิเศษอุดรรัถยา ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๙

๘. ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๙

๙. โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-ดาวคะนอง ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓

๑๐. โครงการทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

๑๑. รายงานการขอเปลี่ยนแปลงโครงการทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑๒. โครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

แชร์