ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการทางพิเศษของ กทพ.ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ