กทพ. ส่งมอบหน้ากากผ้า จำนวน 50,000 ชิ้น ให้พนักงานและลูกจ้างฯ

กทพ. ส่งมอบหน้ากากผ้า จำนวน 50,000 ชิ้น ให้พนักงานและลูกจ้าง กทพ.

ผู้ใช้บริการทางพิเศษ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไป

      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก กทพ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงการป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เดือดร้อน รวมทั้งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทพ. จึงดำเนินการจัดทำหน้ากากผ้า จำนวน 50,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงานและลูกจ้าง กทพ. ผู้ใช้บริการทางพิเศษ รวมทั้งแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไป รวมทั้งใช้ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย โดย กทพ. ได้เริ่มแจกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

Comments are closed.