กทพ. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางสุจินดา จารุจิตร ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ เป็นผู้แทน กทพ. ในการรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ในงานประกาศผล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ โดย กทพ.ได้รับการประเมินการเปิดเผยข้อมูลขององค์กร พิจารณาจากรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ทั้งนี้ สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดตั้งประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในแต่ละปี สถาบันไทยพัฒน์จะประเมินสถานะการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรสมาชิก เพื่อมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี โดยมีการพิจารณารางวัลทั้งสิ้น 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) ประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) และ กิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement)

 

Comments are closed.