กทพ.มอบเงินและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี มอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร
จำนวน 50,000 บาท และมอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษา จำนวน 200,000 บาท และมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ ณ โรงเรียนตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ อําเภอละแม จังหวัดชุมพร

 อนึ่ง สถานศึกษาทั้งสองแห่งเป็นสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Comments are closed.