กทพ. จัดกิจกรรม “ทางด่วนชวนเรียนรู้”

กทพ. จัดกิจกรรม “ทางด่วนชวนเรียนรู้”

วันนี้ ( 20 กุมภาพันธ์ 2564 ) เวลา 07.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( กทพ. ) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ” ทางด่วนชวนเรียนรู้ “  โดยนำเยาวชนและผู้นำชุมชน 6 ชุมชน รอบเขตทางพิเศษ ประกอบด้วย ชุมชนบึงพระราม 9 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา ชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 ชุมชนร่มเกล้า  ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันและชุมชนสวนอ้อย ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกตำราเรียนในด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ

Comments are closed.