🔖 กทพ. จัดกิจกรรม EXAT Connect ประจำปีงบประมาณ 2566 🌟

🔖 กทพ. จัดกิจกรรม EXAT Connect ประจำปีงบประมาณ 2566 🌟 ✅

🗂️ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาววิภาดา เกษมสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในกิจกรรม EXAT Connect ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย นางปสันทนี พจนศิลป ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน นางสาวศิริมา ชวนอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กทพ. จำนวนรวม 95 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองและสถานีศรีเอี่ยม 🌟  🎯 ในการนี้  พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์

🗓️ โดยมี นายอธิคม เอื้อศรีวัฒนากุล  ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลือง บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ให้การต้อนรับ และนำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง ณ อาคาร OCC ศรีเอี่ยม จากนั้น นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง และทดลองนั่งรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง จากสถานีศรีเอี่ยม – สถานีสำโรง (ไป-กลับ) โดยกิจกรรม EXAT Connect มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ✅

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.