📃 กทพ. ได้รับการรับรองระบบ ISO 14001 : 2015 ต่อเนื่องอีก 3 ปี ♻️ ✅

📃 กทพ. ได้รับการรับรองระบบ ISO 14001 : 2015 ต่อเนื่องอีก 3 ปี ♻️ ✅ 

🎯 ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา  สำนักงานรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ได้ทำการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองระบบ ISO 14001:2015 ♻️🛣️ ของทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา – อาจณรงค์ และทางพิเศษบูรพาวิถี ซึ่งภายหลังการตรวจประเมิน ทาง สรร. ได้สรุปว่า กทพ. สามารถดูแลระบบตามขอบเขตของทางพิเศษที่ระบุไว้ในคู่มือสิ่งแวดล้อม ด้วยจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติงาน การควบคุมผลกระทบเนื่องจากกิจกรรม การบริการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและโอกาส การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ กทพ. เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการจราจรและระบบขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี จึงสามารถผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองระบบ ISO 14001:2015 ต่อเนื่องอีก 3 ปี ✅ 📃

✅ อนึ่ง กทพ. ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 1996 ของทางพิเศษฉลองรัช มาตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2543 จากนั้นได้นำทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ เข้าระบบฯ และได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ของทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษสายบางนา- อาจณรงค์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2551 ต่อมาในปี 2559 กทพ. ได้ขยายขอบข่ายของระบบฯ โดยนำ ทางพิเศษบูรพาวิถีเข้าสู่ระบบฯ และได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ของทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา – อาจณรงค์และทางพิเศษบูรพาวิถี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นเวลากว่ากว่า 23 ปี กทพ. ตระหนักถึงความสำคัญด้านการควบคุมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กทพ.🌟 ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.