📃 กทพ. รับมอบใบรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 📱🖥 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ✅

📃 กทพ. รับมอบใบรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 📱🖥

🎯 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายพิทยา ธรวณิชย์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานรับมอบใบรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ของศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ณ ห้องประชุม 0101 ชั้น 1 🏢 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ทั้งนี้ มีหน่วยงานเข้าร่วม ได้แก่ บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ฝ่ายสารสนเทศ สำนักตรวจสอบภายใน และ กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 📃

✅ ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 กทพ. มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 ในขอบเขตของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) สำหรับงานบริหารสำนักงาน (Back Office) โดยได้การรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ตั้งแต่ปี 2559 และได้รับการรับรองมาตรฐานฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2565 กทพ. ดำเนินการย้ายอาคารสำนักงานจากอาคารสำนักงานใหญ่ จตุจักร เป็นอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เพื่อให้ระบบมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง กทพ. จึงได้ดำเนินการจ้างบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด เป็นที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 และได้มอบหมายให้สถาบัน BSI เป็นผู้ให้การรับรองฯ โดยได้มีการตรวจติดตามการรับรองฯ 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 : เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 และช่วงที่ 2 : ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ของศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 และมีระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.