🏆 กทพ. ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 🏆 ✨

🏆 กทพ. ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 🏆 ✨

🏷️ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้รับรางวัล 🏆 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการปฏิบัติงานด้วยความสุจริตตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2565) 🏆

🎯 กทพ. ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2565) ซึ่งได้พิจารณามอบรางวัลให้กับองค์กรในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยผลการประเมินองค์กรคุณธรรมของกระทรวงคมนาคมตามประเภทและระดับที่ประเมินได้ จำนวน 197 องค์กร โดย กทพ. ได้ยึดหลักการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี และกองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ กทพ. ได้จัดทำข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินองค์กรคุณธรรมดังกล่าว

🌟 จากผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ซึ่ง กทพ. ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงให้เห็นถึง กทพ. เป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานภายในที่มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล             มีการส่งเสริมให้บุคลากรนำคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการดำเนินงานจนเกิดความร่วมมือกันภายในองค์กร ซึ่งส่งผลให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินงานของ กทพ.

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.