ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ

ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ
ONE STOP SERVICE CENTER
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
Expressway Authority Of Thailand
        จากนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลที่มีเป้าหมายสำคัญให้ e-Government เกิดโดยเร็วที่สุดโดยให้ความสำคัญกับประชาชนเสมือนหนึ่งลูกค้าคนสำคัญ  ซึ่งจะต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อหน่วยงานราชการ  รวมทั้งมีความโปร่งใสและเสมอภาค รัฐบาลจึงกำหนดเป้าหมายให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ขึ้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ได้กำหนดเป้าหมายรวมของแผนแม่บทไอซีที โดยใช้ไอซีทีในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก  รวดเร็ว  รวมทั้งมีระบบสารสนเทศที่เพียงพอ  ทันสมัยและถูกต้องสำหรับการตัดสินใจกำหนดนโยบายและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการและสามารถรองรับนโยบายและเป้าหมาย e-Government ได้ จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ โดยตั้งอยู่ที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เลขที่ ๑๑๑ ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
วันและเวลาทำการ : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
วัตถุประสงค์
        ๑. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
        ๒. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อันจะนำมาสู่การบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพเชิงธุรกิจของการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย
        ๓. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้เป็น  e-Government
        ๔. งานที่ให้บริการ
              * การเงิน
                    – จำหน่ายบัตร Easy Pass  และคูปองผ่านทางทุกชนิด
                    – เพิ่มเงินสำรองในบัตร Easy Pass / ตั้งค่าบัตรทางด่วน
                    – ออกใบกำกับภาษีเมื่อซื้อบัตร Easy Pass และคูปองผ่านทาง
                    – ออกใบกำกับภาษาหรับการชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสด
                    – รับชำระเงินค่าเช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ ค่าซื้อแบบพัสดุ
              *  ตรวจสอบแนวเวนคืนที่ดิน
              *  บริการข่าวสารข้อมูลต่างๆ
              *  ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนที่ ๑ รับคำแนะนำ กรอกแบบฟอร์ม ตรวจสอบเอกสาร ที่เคาน์เตอร์ติดต่อสอบถาม
ขั้นตอนที่ ๒ รับบัตรคิวที่เคาน์เตอร์ติดต่อสอบถามบัตรคิว ประกอบด้วย ๒ ส่วน
                          ส่วนแรก เป็นประเภทของบริการ
                          ส่วนที่ ๒ เป็นหมายเลขลำดับคิว
ขั้นตอนที่ ๓ ติดต่อช่องบริการตามลำดับหมายเลขคิวที่ถูกเรียก
                          –  การเรียกคิวจะใช้เสียงระบบอัตโนมัติประกาศเรียกหมายเลขคิวและหมายเลข ช่องบริการ ซึ่งจะปรากฏตัวเลขบนแผงแสดงหมายเลขคิว
                          –  หมายเลขคิวจะเรียงลำดับตามประเภทของช่องบริการที่ติดต่อในแต่ละช่อง
ขั้นตอนที่ ๔ รับหลักฐานเอกสาร รับใบเสร็จเมื่อมีการชำระเงิน หรือรับใบนัด เพื่อติดต่อครั้งต่อไป
                           (กรณีขอรับบริการ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นในวันเดียว)
แชร์