ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ

ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ
ONE STOP SERVICE CENTER
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
Expressway Authority Of Thailand

จากนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลที่มีเป้าหมายสำคัญให้ e-Government เกิดโดยเร็วที่สุด โดยให้ความสำคัญกับประชาชนเสมือนหนึ่งลูกค้าคนสำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วใน การติดต่อหน่วยงานราชการ รวมทั้งมีความโปร่งใสและเสมอภาค รัฐบาลจึงกำหนดเป้าหมายให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ขึ้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้กำหนดเป้าหมายรวมของแผนแม่บทไอซีที โดยใช้ไอซีทีในการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งมีระบบสารสนเทศที่เพียงพอ ทันสมัย และถูกต้องสำหรับ การตัดสินใจกำหนดนโยบายและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการและสามารถรองรับนโยบายและเป้าหมาย e-Government ได้ จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ โดยตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์บริหาร ทางพิเศษ กทพ. เลขที่ ๑๑๑ ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๕๕๘ ๙๘๐๐ โทรสาร ๐ ๒๕๕๘ ๙๗๘๘, ๐ ๒๕๕๘ ๙๗๘๙

วัตถุประสงค์
๑. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับ กทพ.
๒. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อันจะนำมาสู่การบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพเชิงธุรกิจของ กทพ.
๓. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้เป็น e-Government

การบริการ
๑. ให้บริการจำหน่าย เติมเงินสำรองค่าผ่านทาง เปลี่ยนอุปกรณ์ Easy Pass และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. ออกใบกำกับภาษีบัตร Easy Pass ตามปริมาณการผ่านทาง
๓. ออกใบเสร็จรับเงินจากการเติมเงินผ่านหน่วยงานภายนอก
๔. จำหน่ายคูปองผ่านทางสำหรับประเภทรถ ๖-๑๐ ล้อ สำหรับทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช ราคา ๗๕ บาท และทางพิเศษฉลองรัช ราคา ๖๐ บาท
๕. รับชำระเงินค่าเช่าใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษ และค้ำประกันสัญญาเช่าพื้นที่
๖. รับชำระรายได้อื่น ๆ จากบุคคลภายนอกที่มีธุรกรรมกับการทางพิเศษฯ
๗. ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีผ่านงานระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax) สำหรับงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
๘. จ่ายเช็คให้กับ บริษัท/บุคคล/หน่วยงานของรัฐ ที่มีธุรกรรมกับการทางพิเศษฯ
๙. จ่ายสติกเกอร์ให้ผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับสติกเกอร์รถบรรทุกวัตถุอันตรายเดินรถในทางพิเศษ

ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนที่ ๑ รับคำแนะนำ ตรวจสอบเอกสารที่เคาน์เตอร์ติดต่อสอบถาม
ขั้นตอนที่ ๒ รับบัตรคิว
ขั้นตอนที่ ๓ รอเรียกคิว
ขั้นตอนที่ ๔ พบเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการ