🔖 กทพ. จัดการประชุม 📃 🛣 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย 🗾 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 🏖

🔖 กทพ. จัดการประชุม 📃 🛣 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย ณ 🗾 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 🌉 🏖

✅ วันนี้ (9 สิงหาคม 2566) เวลา 8.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย โดยมี นายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ แนวคิดเบื้องต้น แนวเส้นทางเลือก รูปแบบเบื้องต้น กระบวนการ ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้มีโอกาสร่วมรับรู้ข้อมูลโครงการตั้งแต่เริ่มต้น และได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปประกอบการดำเนินการศึกษาความเหมาะสมฯ ต่อไป 🌉 🏖

🔖 ในการนี้ ผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกอบด้วย นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นางอรนุช ถิ่นพังงา ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย นางสาว ณัฐฐา กาสี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน นางอินทิรา รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม 🏖

🎯 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ครอบคลุมทั้งผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาควิชาการ ผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom รวมประมาณ 250 คน

➡️ ทั้งนี้ ในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่เป็นชาวสุราษฏรธานี พร้อมสนับสนุนโครงการฯ และอยากให้ กทพ. ดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย กับพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 🌉🛣️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.