🔖 กทพ. จัดการประชุม 📃 🛣 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย 🗾 ณ เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 🏖

🔖 กทพ. จัดการประชุม 📃 🛣 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย ณ เทศบาลนครเกาะสมุย 🗾 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 🌉 🏖

✅ วันนี้ (10 สิงหาคม 2566) เวลา 8.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย โดยมี พลตำรวจเอก สมพงษ์ ชิงดวง ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน กล่าวแนะนำโครงการ และ นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอเกาะสมุย กล่าวต้อนรับ ในฐานะเจ้าบ้าน 🌉 🏖

✅ การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนชาวเกาะสมุยในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอข้อมูลความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ แนวคิดเบื้องต้น แนวเส้นทางเลือก รูปแบบเบื้องต้น กระบวนการ ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้มีโอกาสร่วมรับรู้ข้อมูลโครงการตั้งแต่เริ่มต้น และได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับนำไปประกอบการดำเนินการศึกษาความเหมาะสมฯ ต่อไป

🎯 ในการนี้ ผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ นางสาว ณัฐฐา กาสี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน นางรัชดาพร พีระพจนารถ ผู้อำนวยการกองกลางและการประชุม นายรัชนัย เปรมปราคิน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ นายธิษัณย์ พฤทธิพงษ์ ผู้อำนวยการกองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม 💥 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ครอบคลุมทั้งผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาควิชาการ ผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมประมาณ 400 คน

🔖 ทั้งนี้ ในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่เป็นชาวเกาะสมุย พร้อมสนับสนุนโครงการฯ และอยากให้ กทพ. ดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย เพราะไม่ว่าจุดเริ่มต้นโครงการจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หากแต่สุดท้ายปลายทางก็จะมาที่เกาะสมุยอยู่ดี ซึ่งจะทำให้ประชาชนชาวเกาะสมุยได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้เป็นอย่างมาก ⛳️

🗂️  ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก เทศบาลนครเกาะสมุย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.