🛣 กทพ. จัดสัมมนาถ่ายทอดแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 📚

🛣 กทพ. จัดสัมมนาถ่ายทอดแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 📚

🗓 วันนี้ ( 8 พฤศจิกายน 2565 ) เวลา 10.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยกองวิจัยและพัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดสัมมนาถ่ายทอดแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดแผนแม่บทฯ ให้กับผู้บริหารและพนักงาน กทพ. ณ หอประชุม 0101 ชั้น 1 🏢 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

📄 โดยมี 🤵🏻 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบนโยบายด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม พร้อมด้วย นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ของ กทพ. ทุกกลุ่ม ในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ 💻 (Virtual Tour) จำนวนรวมกว่า 450 คน เข้าร่วมสัมมนา 📔

✅ ในการนี้ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป และ รศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ บรรยายถ่ายทอดแผนแม่บทการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2566 – 2570 และแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566 – 2570 นอกเหนือจากการถ่ายทอดแผนแม่บทฯ ดังกล่าวแล้ว กทพ. ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างนวัตกรรมองค์กร คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) คุณทิตติ ตระกูลสินทอง วิศวกรระดับ 11 สำนักงานดิจิทัล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คุณวรฐิยา อิสระชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร หรือบริษัท Rise ร่วม Innovation Talk เรื่อง EXAT Smart Innovation for Better Drive and Better Life และ Corporate Innovation: Journey to the Better Future 🖼

💫 แผนแม่บทการจัดการความรู้และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 นี้ จะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานขององค์กรด้านนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะความสามารถของบุคลากรให้เป็นนวัตกร หรือนักวิจัย หรือบุคลากรนวัตกรรมที่ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพและมีคุณค่า เพื่อนํามาผลักดันให้ กทพ. พัฒนาไปสู่องค์กรนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน

​กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.