🛣 กทพ. จัดงานสัมมนา “การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนและการวิเคราะห์จุดอันตราย ภายใต้โครงการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในทางพิเศษบูรพาวิถี” 🌞

🛣 กทพ. จัดงานสัมมนา “การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนและการวิเคราะห์จุดอันตราย ภายใต้โครงการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในทางพิเศษบูรพาวิถี” 🌞

​🔖 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุม 0101 ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สำลีรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการจราจร เข้าร่วม สัมมนาการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนและการวิเคราะห์จุดอันตราย ภายใต้โครงการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในทางพิเศษบูรพาวิถี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 📁

📍โดยปีงบประมาณ 2565 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในทางพิเศษบูรพาวิถี ซึ่งเป็นแผนด้านกระบวนการของแผนการดำเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุในทางพิเศษ ปี 2563 – 2565 โดยรายละเอียดของโครงการ มีการศึกษาครอบคลุมทั้งช่องทางวิ่ง ไหล่ทาง ทางขึ้น-ลง บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ สายทางหลัก (Main Line) ทางแยกต่างระดับและถนนที่เชื่อมต่อกับสายทางอื่น ๆ ของทางพิเศษ รวมทั้งบริเวณที่ทางพิเศษเชื่อมต่อกับถนนระดับดิน อันจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ที่จะเป็นผลตามมาโดยอาศัยวิธีเชิงรุก คือ การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน หรือ Road Safety Audit พร้อมจัดลำดับความรุนแรงของแต่ละตำแหน่ง รวมถึงออกแบบแนวทางบรรเทาปัญหาอุบัติเหตุเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงรับ 📋

🎯 ในการนี้ มีผู้บริหารและพนักงาน กทพ. เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นจำนวน 88 คน

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.