⭐️ กทพ. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ กระทรวงคมนาคม ✨

  ⭐️ กทพ. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ กระทรวงคมนาคม ✨

🗓️ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมลงนามในสมุดลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 🌟 🚩 โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคม 🔺✨

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.