⭐️ กทพ. จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การสร้างความตระหนักด้านการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์วิกฤต” ✨

  ⭐️ กทพ. จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การสร้างความตระหนักด้านการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์วิกฤต” ✨

⭐️ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การสร้างความตระหนักด้านการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์วิกฤต” โดยมีคุณชนม์วรรธน์ งามเลิศประเสริฐ เป็นวิทยากรจาก บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

🌟 ในการนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป คณะทำงานตรวจประเมินภายในระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงพนักงานในสังกัดกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) และพนักงาน กทพ. ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้กับ กทพ.⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.