กทพ. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2564

🏆 กทพ. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2564 🏆

⭐️ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2564 การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ในโครงการประกาศรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 จัดขึ้นโดยประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนหรือ Sustainability Disclosure Community : SDC ในความดูแลของสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีองค์กรที่ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จำนวนทั้งสิ้น 105 แห่ง โดยกองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนของ กทพ. ตามกรอบมาตรฐาน GRI (Global Reporting Intiative) เข้าร่วมรับการพิจารณารางวัล ซึ่งมีเกณฑ์ประเมิน 3 ด้าน ประกอบด้วย ความสมบูรณ์ ความเชื่อถือได้ การสื่อสารและการนำเสนอ

✅ การจัดทำรายงานความยั่งยืนของ กทพ. แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรอย่างโปร่งใส ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและเพื่อเป้าหมายการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.