📢 กทพ. แจ้งผู้หลีกเลี่ยงการชำระค่าผ่านทางพิเศษ 💵 💰 ระวังต้องโทษปรับเป็นพินัย 📋 🚙

📢  กทพ. แจ้งผู้หลีกเลี่ยงการชำระค่าผ่านทางพิเศษ ระวังต้องโทษปรับเป็นพินัย 🚗 🚙

​​
📣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กำหนดโทษปรับเป็นพินัยสูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของค่าผ่านทางฯ (ไม่เกิน 2,000  บาทต่อครั้ง) สำหรับผู้ที่หลีกเลี่ยงการชำระค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 โดยมีมาตรการดังนี้ 🚗 🚙

⚠️  1. หากผู้ใช้บริการหลีกเลี่ยงการชำระค่าผ่านทางฯ 🚗  กทพ. จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งให้ชำระค่าผ่านทางฯ และชี้แจงแสดงหลักฐานการชำระค่าผ่านทางฯ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ กทพ. กำหนด  กทพ. จะออกหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาการกระทำความผิดทางพินัยภายใน 30 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด ซึ่งกรณีนี้ ผู้ใช้บริการจะถูกเรียกให้ชำระค่าผ่านทางฯ และชำระค่าปรับเป็นพินัย ซึ่งมีอัตราโทษ ปรับสูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของค่าผ่านทางฯ (ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง) 💸 ตามที่กฎหมายกำหนด  ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ สามารถชี้แจงและชำระค่าผ่านทางฯ ได้ตามช่องทางที่ กทพ. กำหนดในหนังสือ

⚠️  2. หากพ้นกำหนดเวลาตามข้อ 1 แล้วยังไม่ดำเนินการ กทพ. จะออกคำสั่งปรับเป็นพินัยโดยมีอัตราโทษ ปรับสูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของค่าผ่านทางฯ (ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง) ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถมาชำระค่าผ่านทางฯ พร้อมค่าปรับเป็นพินัยได้ที่ 🏢 ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ทุกวันทำการ เวลา 08.30-15.30 น. โทร 📞 02 558 9800 ต่อ 10700 ถึง 10709

🚫 ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการปฏิเสธข้อกล่าวหา หรือไม่ชำระค่าผ่านทางฯ และค่าปรับเป็นพินัยตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่ กทพ. กำหนด กทพ. จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ เพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลต่อไป  📌
💳 กทพ. จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการเตรียมเงิน หรือเติมเงิน Easy Pass ให้พร้อมสำหรับการชำระค่าผ่านทางฯ ตามอัตราที่กำหนด และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 📞 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 🚩

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.