⭐️ กทพ. จัดกิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน” ประจำปี 2566 💫

  ⭐️ กทพ. จัดกิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน” ประจำปี 2566 ✨

🗓️ วันนี้ (29 พฤษภาคม 2566) เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม 0101 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในกิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน” ประจำปี 2566 ให้แก่เยาวชนในชุมชนและโรงเรียนตามรอบเขตทางพิเศษ 👧🏻👦

➡️ โดยมี นางสาววิภาดา เกษมสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ นางสาววิภาภรณ์ ชุณหะวัฒนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง พร้อมด้วยผู้บริหาร กทพ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน และพนักงาน กทพ. เข้าร่วมกิจกรรม ✅

💁‍♀️ สำหรับในปี 2566 นี้ กทพ. ได้ขยายขอบข่ายการให้ความช่วยเหลือไปยังชุมชนและโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนได้นำเงินทุนไปใช้เพื่อการศึกษา อันเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยมีจำนวนชุมชนและโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 89 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 890,000 บาท

📍 ในการนี้ กทพ. ได้จัดแสดงภารกิจของฝ่ายควบคุมจราจร อุปกรณ์การกู้ภัย ยานพาหนะ และอุปกรณ์การให้ความช่วยเหลือ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ รวมถึงให้ความรู้การกู้ชีพขั้นพื้นฐานด้วยการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED เพื่อให้ความรู้ และ เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ เยาวชนต่อไป

🔖 อนึ่ง ก่อนเริ่มกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน นางชินนาฏ คุณเจริญ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ และนายพิทยา ธนวณิชย์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ ร่วมถ่ายภาพกับน้อง ๆ เยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาอีกด้วย ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.