การบริหารทรัพยากรบุคคล

บัญชีสำรองผู้สอบได้ลูกจ้าง

24 พฤศจิกายน, 2020

พนักงานขับรถยนต์ บัญชีกลาง เรียกถึงลำดับที่ 67 จาก 75 ใช้บัญชีถึงวันที่ 8 ต.ค. 64

Post Views: 27
24 พฤศจิกายน, 2020

นิติกร กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2 ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน เรียกถึงลำดับที่ 2 จาก 3 ใช้บัญชีถึงวันที่ 9 ก.ค 64

Post Views: 19
24 ตุลาคม, 2020

พนักงานธุรการ (บัญชีกลาง) เรียกถึงลำดับที่ 8 จาก 48 ใช้บัญชีถึงวันที่ 29 ก.ย. 64

Post Views: 28
22 มิถุนายน, 2020

ช่าง แผนกพัฒนาระบบบริการธุรกรมมทางอิเล็กทรอนิกส์ กองบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง เรียกถึงลำดับที่ 1 จาก 5 ใช้บัญชีถึงวันที่ 16 มิ.ย. 64

Post Views: 9
22 มิถุนายน, 2020

นักการ กองออกแบบและก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ เรียกถึงลำดับที่ 1 จาก 13 ใช้บัญชีถึงวันที่ 5 มิ.ย. 64

Post Views: 12
4 มิถุนายน, 2020

ลูกจ้างพนักงานพัสดุ แผนกจัดจ้าง กองจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป เรียกถึงลำดับที่ 5 จาก 20 ใช้บัญชีถึงวันที่ 20 มี.ค. 64

Post Views: 14
แชร์