การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

22 มีนาคม, 2021

พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๔ แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน

15 มีนาคม, 2021

ลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง (ช่างไฟฟ้า) กองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ ฝ่ายบำรุงรักษา

15 มีนาคม, 2021

ลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา

10 มีนาคม, 2021

พนักงานตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๔ ในสังกัดกองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

22 ตุลาคม, 2020

พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ แผนกวางแผน กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน

30 กันยายน, 2020

ลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานธุรการ (บัญชีกลาง)

30 กันยายน, 2020

พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ ในสังกัดกองระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ

17 สิงหาคม, 2020

พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ ในสังกัดกองระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ

17 สิงหาคม, 2020

พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ แผนกวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม กองจัดการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายนโยบายและแผน

แชร์