การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

29/03/2024

พนักงานตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ ๔ แผนกจัดการธุรกิจและตลาดใหม่ กองบริหารธุรกิจใหม่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและรายได้

13/12/2023

พนักงานตำแหน่ง บุคลากร ระดับ ๔ แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

30/11/2023

วิศวกร ระดับ 4 แผนกวางแผนและบำรุงรักษาอุปกรณ์ กองบำรุงรักษาอุปกรณ์ ฝ่ายบำรุงรักษา

24/08/2023

พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ ในสังกัดกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

24/08/2023

พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาสายทาย 1 กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา

17/08/2023

พนักงานตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบ ระดับ ๔ ในสังกัดกองตรวจสอบภายใน ๑ สำนักตรวจสอบภายใน

30/06/2023

พนักงานตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 ในสังกัดกองตรวจสอบภายใน 1 สำนักตรวจสอบภายใน

30/06/2023

พนักงานตำแหน่ง พนักงานบัญชี ระดับ 4 ในสังกัดกองบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี

30/06/2023

พนักงานตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 4 แผนกพัฒนาระบบงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป