การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๔ แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา25.5 KiB64
20220722083809070201.4 KiB214
20220105085219789192.5 KiB447
20220929151054830176.8 KiB107
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ ในสังกัดกองระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ189.9 KiB43
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๔ (วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง)แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตราฐาน กองวิจัยและพัฒนา30.7 KiB111
พนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ 3 แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน80.6 KiB149
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกควบคุมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ กองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ199.1 KiB221
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๔ (วิศวกรรมโครงสร้าง)แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตราฐาน กองวิจัยและพัฒนา26.9 KiB66
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๔ (วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง)แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตราฐาน กองวิจัยและพัฒนา31.4 KiB34
20220623080058191192.1 KiB161
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ แผนกวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม กองจัดการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายนโยบายและแผน201.8 KiB70
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ แผนกวางแผน กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน167.2 KiB32
ลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง (ช่างไฟฟ้า) กองไฟฟ้าเครื่องกลและยานพาหนะ ฝ่ายบำรุงรักษา474.1 KiB38
ลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (บัญชีกลาง)883.5 KiB142
ลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา457.5 KiB30
ประกาศ ลจ พธ-signed298.2 KiB18
พนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ 3 แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน28.1 KiB179
20211217164957419199.0 KiB259
20220106140337220498.2 KiB341
ลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานธุรการ (บัญชีกลาง)522.6 KiB115
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ๔ ในสังกัดกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน203.9 KiB76
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ ในสังกัดกองระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ172.8 KiB41
20220307085631841460.6 KiB368