การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
20211217164957419199.0 KiB202
20220105085219789192.5 KiB343
20220106140337220498.2 KiB246
20220307085631841460.6 KiB217
20220623080058191192.1 KiB35
ประกาศ ลจ พธ-signed298.2 KiB0
พนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ 3 แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน28.1 KiB103
พนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ 3 แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน80.6 KiB111
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกควบคุมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ กองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ199.1 KiB104
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ แผนกวางแผน กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน167.2 KiB18
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ แผนกวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม กองจัดการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายนโยบายและแผน201.8 KiB37
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ ในสังกัดกองระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ172.8 KiB22
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ ในสังกัดกองระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ189.9 KiB31
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ๔ ในสังกัดกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน203.9 KiB27
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๔ (วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง)แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตราฐาน กองวิจัยและพัฒนา31.4 KiB19
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๔ (วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง)แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตราฐาน กองวิจัยและพัฒนา30.7 KiB77
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๔ (วิศวกรรมโครงสร้าง)แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตราฐาน กองวิจัยและพัฒนา26.9 KiB59
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๔ แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา25.5 KiB49
ลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง (ช่างไฟฟ้า) กองไฟฟ้าเครื่องกลและยานพาหนะ ฝ่ายบำรุงรักษา474.1 KiB28
ลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา457.5 KiB22
ลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (บัญชีกลาง)883.5 KiB94
ลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานธุรการ (บัญชีกลาง)522.6 KiB71
แชร์