การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
พนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ 3 แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน28.1 KiB13
พนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ 3 แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน80.6 KiB82
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ แผนกวางแผน กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน167.2 KiB13
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ แผนกวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม กองจัดการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายนโยบายและแผน201.8 KiB14
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ ในสังกัดกองระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ172.8 KiB9
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ ในสังกัดกองระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ189.9 KiB12
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ๔ ในสังกัดกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน203.9 KiB11
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๔ (วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง)แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตราฐาน กองวิจัยและพัฒนา31.4 KiB14
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๔ (วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง)แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตราฐาน กองวิจัยและพัฒนา30.7 KiB62
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๔ (วิศวกรรมโครงสร้าง)แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตราฐาน กองวิจัยและพัฒนา26.9 KiB49
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๔ แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา25.5 KiB44
ลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง (ช่างไฟฟ้า) กองไฟฟ้าเครื่องกลและยานพาหนะ ฝ่ายบำรุงรักษา474.1 KiB8
ลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา457.5 KiB11
ลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (บัญชีกลาง)883.5 KiB52
ลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานธุรการ (บัญชีกลาง)522.6 KiB26
แชร์