การบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)969.0 KiB88
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)866.0 KiB143
โครงการพนักงานต้นแบบของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๕1.2 MiB72
โครงการพนักงานต้นแบบของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๔1.3 MiB182
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒419.4 KiB237
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)819.5 KiB235
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓1.1 MiB154
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕)489.5 KiB26
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)713.4 KiB70
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)40.8 MiB15
สรุปประเมินผลการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕41.2 MiB18
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑1.8 MiB82
โครงการพนักงานต้นแบบของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๖86.2 KiB14
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖1.1 MiB18
ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ 2566260.9 KiB8
รายงานผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการบริหารทุนมนุษย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐257.6 KiB13
สรุปประเมินผลการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖43.0 MiB11
รายงานผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการการบริหารทุนมนุษย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐134.0 KiB55