การบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)969.0 KiB23
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)713.4 KiB16
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑1.8 MiB48
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒419.4 KiB157
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓1.1 MiB102
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)819.5 KiB174
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)866.0 KiB67
โครงการพนักงานต้นแบบของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๔1.3 MiB105
โครงการพนักงานต้นแบบของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๕1.2 MiB15
แชร์