พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ม.๙(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด