คณะผู้บริหาร กทพ.

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย


นายดำเกิง ปานขำ

รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ


นางทศานุช ธรรมโชติ

รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร


นายชาตรี ตันศิริ

รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา


นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี

รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน


นายประมวลรัตน์ จินณรงค์

รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน


นายวิชาญ เอกรินทรากุล

ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร)


เรือโทเสนาะ พุทธาวงษ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ


แชร์