คณะผู้บริหาร กทพ.

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย


นายพิศาล ไทยสม

ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน


นางทศานุช ธรรมโชติ

รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร


นายชาตรี ตันศิริ

รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา


นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี

รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน


นางชินนาฏ คุณเจริญ

รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ


นายวิชาญ เอกรินทรากุล

ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร)


อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง

ผู้ช่วยผู้ว่าการ