นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี
รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน

วัน เดือน ปีเกิด 23 สิงหาคม 2517
ประวัติการศึกษาและอบรม

ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ประวัติการทำงาน

– รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
– ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน
สถานที่ทำงาน อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
เลขที่ ๑๑๑ ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทร. ๐ ๒๕๕๘ ๙๘๐๐
โทรสาร ๐ ๒๕๕๘ ๙๗๘๘, ๐ ๒๕๕๘ ๙๗๘๙
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ – จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
– เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
– เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)

 

แชร์