นายกาญผจญ อุดมธรรมภักดี
รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน

วัน เดือน ปีเกิด 23 สิงหาคม 2517
ประวัติการศึกษาและอบรม

ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ประวัติการทำงาน

– รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
– ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน
สถานที่ทำงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กทม.10900
โทรศัพท์ 02-558-9800 ต่อ 12101
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ – จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
– เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
– เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)