นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร)

นายวิชาญ เอกรินทรากุล
รองผู้ว่าการ (การเงิน บัญชี และพัฒนาธุรกิจ)

วัน เดือน ปีเกิด 25 พฤษภาคม 2507
ประวัติการศึกษาและอบรม

ปริญญาโท

– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

– วิศวกร 4 แผนกวางแผนโครงการ กองวิชาการและแผน ฝ่ายวิชาการ

– วิศวกร 7 หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทางด่วน 1 กองวิศวกรรมทางด่วน ฝ่ายโครงการทางด่วน

– วิศวกร 8 ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางด่วน ฝ่ายโครงการทางด่วน

– วิศวกร 9 ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

– รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ

– รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน

– ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร)

ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร)
สถานที่ทำงาน อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2558 9800
โทรสาร 0 2558 9788, 0 2558 9789 ต่อ 10301
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ – จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
– จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
– เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
– เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)