นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา

นายชาตรี ตันศิริ
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและบำรุงรักษา)

วัน เดือน ปีเกิด 27 กุมภาพันธ์ 2514
ประวัติการศึกษาอบรม

ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

– วิศวกร 4 ฝ่ายโครงการขนส่งมวลชน
– วิศวกร 7 หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทางด่วน 1 กองวิศวกรรมทางด่วน ฝ่ายโครงการทางด่วน
– วิศวกร 8 ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางด่วน 1 ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ
– วิศวกร 9 ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ
– ผู้ช่วยผู้ว่าการ ระดับ 11

ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและบำรุงรักษา)
สถานที่ทำงาน อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2558 9800 ต่อ 12201
โทรสาร 0 2558 9788, 0 2558 9789
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ – จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
– เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
– เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)