นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี
รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์และแผน)

วัน เดือน ปีเกิด 23 สิงหาคม 2517
ประวัติการศึกษาและอบรม

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ประวัติการทำงาน

– รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
– ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์และแผน)
สถานที่ทำงาน อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2558 9800 ต่อ 12101
โทรสาร 0 2558 9788, 0 2558 9789
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ – จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
– เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
– เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)