นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

นายประมวลรัตน์  จินณรงค์
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

วัน เดือน ปีเกิด 1 เมษายน 2505
ประวัติการศึกษาและอบรม

ปริญญาตรี
– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท

– นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

– นิติกร 4 สอบสวนสิทธิ์ กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝายกรรมสิทธิ์และพัฒนาเขตทาง

– นิติกร 7 หัวหน้าแผนกอนุญาโตตุลาการ กองคดี ฝ่ายกฎหมาย

– พนักงานบริหาร 8 ผู้อำนวยการกองคดี ฝ่ายกฎหมาย

– พนักงานบริหาร 9 ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สถานที่ทำงาน อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2558 9800 ต่อ 12402
โทรสาร 0 2558 9788, 0 2558 9789
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)

 

แชร์