กทพ. จัดประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน จากการกำหนดปรับอัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ในวันที่ 1 กันยายน 2566 ตามสัญญาโอน และรับโอนสิทธิในรายได้ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการฯ

กทพ. จัดประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน จากการกำหนดปรับอัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัช และ

ทางพิเศษบูรพาวิถี ในวันที่ 1 กันยายน 2566 ตามสัญญาโอน และรับโอนสิทธิในรายได้ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการฯ

🗓️  วันนี้ (24 กรกฎาคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2801 ชั้น 28 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการปรับอัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ปี 2566 ที่จะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ตามสัญญาโอน และรับโอนสิทธิในรายได้ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการทางพิเศษฉลองรัช และโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี (Revenue Transfer Agreement : RTA) เพื่อหาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทางพิเศษฯ และประชาชน ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนจากสำนักปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย กทพ. ผู้แทนจากอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ในเขตทางพิเศษ รวมถึงผู้แทนจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (กองทุนรวมฯ) (TFF) อันประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

🔖 โดยการประชุมในวันนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาฯ แต่เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทางพิเศษฯ และประชาชน กทพ. จะขอให้ทางกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ช่วยพิจารณา หาก กทพ. จะขอให้ส่วนลดค่าผ่านทางเฉพาะผู้ใช้บัตร Easy Pass เพื่อลดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าผ่านทางดังกล่าว ก็จะเป็นการส่งเสริมการใช้บัตร Easy Pass และช่วยแก้ปัญหารถติดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางฯ ซึ่งทางกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ได้รับเรื่องไปหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ต่อไป

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.