🛣 🚩 กทพ. ลงนามใน MOU ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ประสบภัย ในการได้รับความคุ้มครองสิทธิให้ได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพมาตรฐาน ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 🚒 🧰 🚗

🚩 กทพ. ลงนามใน MOU ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ประสบภัย ในการได้รับความคุ้มครองสิทธิให้ได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพมาตรฐาน ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 🚒 🧰

🗓️ วันนี้ (27 ตุลาคม 2566) เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม 0101 ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และ เรืออากาศเอก นพ. อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ). ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ประสบภัย ในการได้รับความคุ้มครองสิทธิ ให้ได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างทั่วถึงเท่าเทียม ระหว่าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

🎯 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวในรายละเอียดว่า การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินฯ ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนทรัพยากรสำหรับปฏิบัติการลำเลียงขนส่งและการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด และสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และพันธกิจของทุกฝ่าย ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการ การศึกษาวิจัยและพัฒนาการสัมมนาและการฝึกอบรม สนับสนุนวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนพัฒนาทักษะและกระบวนการตามมาตรฐานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการร่วมกันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ความร่วมมือ ร่วมกันพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในขณะเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินในพื้นที่เขตทางพิเศษตามที่จะได้ตกลงร่วมกัน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สนับสนุนระบบการสื่อสารและสารสนเทศ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้งภาวะปกติ ภาวะสาธารณภัย และเหตุฉุกเฉิน ตามที่มีการตกลงร่วมกัน

หากผู้ใช้ทางพิเศษต้องการขอความช่วยเหลือกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ รถขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ บนทางพิเศษ สามารถแจ้งเหตุได้ที่ “EXAT Call Center หมายเลข 1543” ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถแจ้งเหตุผ่าน Application “EXAT Portal” ได้อีกช่องทางหนึ่ง ✅

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.