นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร

นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร

นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร

นางทศานุช ธรรมโชติ
รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร

วัน เดือน ปีเกิด 11 กันยายน 2507
ประวัติการศึกษาและอบรม

ปริญญาตรี
– ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท
– รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร
– Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– หลักสูตร ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (ปธก.) สถาบันพระปกเกล้า
– หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

– เลขานุการ 6 รองผู้ว่าการการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

– พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 หัวหน้าแผนกส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน สำนักพัฒนาการจัดการ

– พนักงานบริหาร 8 ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กร ฝ่ายบริหารทั่วไป

– พนักงานบริหาร 9 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร
สถานที่ทำงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)